The Company Y Cwmni

KillMachine_km129Scriptography Productions was founded in 2012 to seek training, development, mentoring, commissioning and production opportunities for writers who are writing for performance.

In 2013 Scriptography Productions produced a multi-platform audio and digital media writing project EarCandy which launched 12 new short audio dramas written by 13 writers from a web-platform with social media interfaces, most of the writers had never written for audio before the project.

It is currently producing a performed response to art, space and environment called Response Time which challenges multi-disciplinary and cross-artform performance makers to respond to art in the form of live and digital performance in 48 hours.  The focus of the project is on providing young, emerging artists the opportunity to develop their skills and practice providing a supportive and creative framework within which they can work and collaborate with more experienced artists. Response Time began at the Gas Gallery in Aberystwyth and has since produced response to Artes Mundi 6 at National Museum Wales and Turner House Gallery in Cardiff and to Tim Shaw’s Black Smoke Rising at Aberystwyth Arts Centre.

At the heart of it’s work Scriptography Productions looks to support and develop writers, find new platforms for text based work to be produced, encourage cross disciplinary collaborations and engage new audiences for its work across all platforms.

Sefydlwyd Scriptography Productions yn 2012 er mwyn cyrchu cyfleoedd hyfforddi, datblygu, mentora, comisiynu a chynhyrchiad ar gyfer awduron sydd yn ysgrifennu gwaith ar gyfer perfformiad.

Yn 2013 cynhyrchodd Scriptography Productions brosiect sain a digidol aml-blatfform  o’r enw EarCandy a lawnsiodd 12 drama newydd gan 13 awdur ar wefan gyda chysylltiadau cyfryngu cymdeithasol. Doedd nifer o’r awduron erioed wedi ysgrifennu drama sain o’r blaen.

Ar hyn o bryd, mae Scriptography Productions yn gweithio ar brosiect sydd yn ymateb i gelf, lle ac amgylchedd o’r enw Response Time sydd yn herio unigolion sydd yn creu perfformiadau aml-gyfrwng ar draws gwahanol arddulliau celfyddydol i ymateb i gelf ar ffurf perfformiad byw a digidol mewn cyfnod o ddim mwy na 48 awr. Amcan y prosiect yw i ganiatáu i artistiaid newydd ac ifainc i ddatblygu eu doniau a’u hymarferiad, gan ddarparu fframwaith gefnogol a chydweithredol lle gallant weithio ar y cyd ag artistiaid mwy profiadol. Cychwynnodd Response Time yn Oriel Nwy  Aberystwyth ac ers hynny mae wedi ymateb i Artes Mundi 6 yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru ac Oriel Turner House yng Nghaerdydd ac i Black Smoke Rising Tim Shaw yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Amcan Scriptography Productions yw i gefnogi a datblygu awduron, canfod platfformau newydd ar gyfer gwaith geiriol, annog cydweithio ar draws disgyblaethau a denu cynulleidfaoedd newydd  i weld gweithiau a grëir ar gyfer y gwahanol gyfryngau.