Thanks / Diolchiadau

This project has been made possible by the incredible support of friends, colleagues and complete strangers from around the world who supported it on Kickstarter.

Y mae’r prosiect yma yn cymryd lle oherwydd rhoddion hael gan ffrindiau, cyd-weithwyr a phobl ledled y byd sydd wedi ei gefnogi ar Kickstarter.

KillMachine2_rehearsals_113WThanks to/Diolch i: Sian Pearce, Roger Boyle, Thomas Tudor Jones, Petra Aydin Barberini, Mike, Richard Fabian, Cat Tyre, Archimeral Inc., Andy Evans, Jamie, Josie Shaw, James Ravenscroft, Ruth Shirtcliff, Stefan Klaus, Geraint Rees, Hannah D, Amanda Clare, William Reade, A & MS Bailey, Mike Sheldon, Neil Taylor, Debbie Moon, Duncan Thomas, Laurence Tyler, Kelly Page, Vanita & Matt Garrett, Alan Cox, Constanze.

We would also like to thank the many more who supported the project but chose to remain anonymous. Hoffwn ddiolch hefyd i eraill a gefnogodd y prosiect ond a ddewisodd i beidio a datgelu eu hunaniaeth.

Thanks to all involved in the Sherman Cymru Aberystwyth Arts Centre Spread the Word project, Sarah Woods, Sian Summers, Gilly Adams and Gill Ogden and all the writers who started this journey with their encouragement to Catrin.

Diolch i bawb a fu’n ymwneud â chynllun Spread the Word Sherman Cymru a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth: Sarah Woods, Sian Summers, Gilly Adams, Gill Ogden a’r awduron eraill a gychwynnodd y siwrne hon ac a anogodd Catrin.

Back in 2012 five actors, a writer, a director and a producer put together a pilot project of this play in 8 days on a minimal budget. The development of this play would not have been possible without the support and input of the original cast – Gwydion Rhys, Ceri Murphy, Gareth Bale, Thomas Middler and Stephen Marzella.

Yn ôl yn 2012 rhoddodd pum actor, awdur, cyfarwyddwr a chynhyrchydd beilot o’r ddrama hon at ei gilydd mewn wyth niwrnod, ac ar gyllideb fechan iawn. Ni fyddai datblygu’r prosiect hwn wedi bod yn bosib heb y cast gwreiddiol – – Gwydion Rhys, Ceri Murphy, Gareth Bale, Thomas Middler and Stephen Marzella.

KillMachine2_rehearsals_022WThanks to Aberystwyth University Computer Science Department in particular Roger Boyle, Hannah Dee,  Jim Finnis and Amanda Clare who have supported the project from the very beginning.
Diolch hefyd i Adran Cyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth, ac yn arbennig felly Roger Boyle, Hannah Dee, Jim Finnis ac Amanda Clare sydd wedi cefnogi’r prosiect hwn o’r cychwyn cyntaf.

Thanks to Arnold Beckman, Simon Peyton Jones, Simon Humphries, Liz Bacon and Gareth Evans for their support.

Diolch i Arnold Beckman, Simon Simon Peyton Jones, Simon Humphries, Liz Bacon a Gareth Evans am eu cefnogaeth.

Arad Goch have provided invaluable support through the project as well as opening their wonderful company home to us through rehearsals, making us feel incredibly welcome, the project could not have happened without their support.
Thank you to all at Arad Goch.

Y mae Arad Goch wedi bod yn gefnogol iawn yn eu cymorth caredig ar gyfer y prosiect hwn, ac am ganiatáu i ni ddefnyddio’r theatr ar gyfer ymarferiadau. Diolch iddynt am eu croeso – ni fyddai’r prosiect wedi digwydd hebddoch. Diolch o galon i bawb yn Arad Goch.

 

To Kill a Machine: Scriptography ProductionsThanks to Arts Council Wales for their support. Diolch i Gyngor y Celfyddydau Cymru am eu cefnogaeth.

Thanks to Aberystwyth Arts Centre for their support and advice. Diolch i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth am eu cyngor a’u cefnogaeth.

Thanks most of all to Alan Turing – a hero to so many people. On behalf of all the company we will always be trying to give him the legacy he deserves.

Diolch hefyd i Alan Turing sydd yn arwr i gymaint o bobol. Ar ran y cwmni oll, byddwn yn ceisio rhoi iddo’r hanes mae’n haeddu.

WG_Sponsored_land_col

 

 

logo AG 2014 du_fcbook